Skip to main content

ALGEMENE DRAAGWIJDTE

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen, transport en facturatie uitgaande van Netcure BV, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds Netcure BV en anderzijds de Klant, niet-consument, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

2. Per afzonderlijk product, of per afzonderlijke dienst kunnen er ook bijzondere voorwaarden met product- of dienstspecifieke bepalingen alsook contractvoorwaarden van toepassing zijn, in geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de goederen- of dienstspecifieke overeenkomst primeren de bijzondere voorwaarden op de Algemene Voorwaarden.

3. Ingeval de Klant voor niet-professioneel gebruik beroep wenst te doen op de producten en/of diensten van Netcure BV, dient hij deze hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Klant nalaat om dit voorafgaandelijk te melden zal deze onherroepelijk worden beschouwd als zijnde een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden, ongeacht het al dan niet gebruiken van een BTW-nummer.

OMVANG VAN DE BESTELLING

4. Een bestelling/opdracht van de Klant is slechts contractueel bindend voor Netcure BV indien Netcure BV de inhoud hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In hoofde van de Klant maakt elke bestelling/opdracht onmiddellijk een contractueel bindend aanbod uit, ook voor de schriftelijke aanvaarding ervan door Netcure BV. Het aanwenden en/of bewaren door de Klant van om het even welk product dan wel de uitvoering van diensten door of met medeweten van de Klant, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de Klant, als de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren.

MEDEWERKERS

5. Netcure BV behoudt zich het recht om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties of de vooropgestelde dienstverlening, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten/diensten of economische voorwaarden. Netcure BV waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product of de geleverde dienst.

6. Netcure BV behoudt zich het recht te bepalen welke medewerkers worden toegewezen aan een opdracht, alsook om deze medewerkers te vervangen gedurende de opdracht. In overeenstemming met Artikel 31 §1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers, mogen de Klant, diens werknemers of agenten geen instructies geven aan werknemers van Netcure BV en dienen ze zich ervan te onthouden om enige vorm van gezag over de werknemers van Netcure BV uit te oefenen. De gevolgen van een overtreding van dit verbod zijn voor rekening van de Klant. De Partijen aanvaarden en erkennen uitdrukkelijk dat de tussen hen tot stand gebrachte relatie een relatie is van twee onafhankelijke rechtspersonen. De partijen nemen alle wettelijke, sociale, fiscale en commerciële verplichtingen in acht die van toepassing zijn op onafhankelijke ondernemingen.

VERBOD OP AFWERVEN PERSONEEL

7. De Klant verbindt zich ertoe noch direct noch indirect werknemers of gewezen werknemers van Netcure BV of van haar dochter- of zustermaatschappijen in dienst te nemen of aan te stellen als consultant. Deze bepaling geldt zowel gedurende de Overeenkomst als gedurende een termijn van vierentwintig (24) maanden na afloop van de Overeenkomst. De termijn welke in de Overeenkomst is voorzien zal hiervoor bepalend zijn.

8. In geval van inbreuk op deze clausule zal de Klant aan Netcure BV een forfaitaire schadevergoeding betalen die gelijk is aan 12 maanden brutoloon van de werknemer of de ex-werknemer, zoals de laatste is betaald door Netcure BV en dit met een minimum van vijfentwintigduizend (25.000) euro.

PRIJZEN

9. De prijzen van Netcure BV zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen.

10. De prijzen voor de betalende diensten worden vastgesteld in de offerte en/of in de dienstverleningsovereenkomst tussen Netcure BV en de Klant. Zij worden uitgedrukt in euro of in de munt overeengekomen tussen de partijen. De prijzen worden vastgesteld op basis van een uur-/dagtarief dat kan verschillen naargelang het niveau van de uit te voeren diensten.

11. BTW en andere belastingen of heffingen, kosten voor communicatie, vertaling, opleiding, verplaatsing en verblijf, en in het algemeen aantoonbare voorschotten, zijn niet inbegrepen in begrote prijzen of tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald.

12. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verzendingskosten niet in de prijs begrepen.

13. Kosten voor spoedbestellingen, spoedleveringen of -interventies zijn altijd ten laste van de Klant. Alle bijkomende leveringen van diensten, op aanvraag van de Klant door Netcure BV verricht, worden onmiddellijk, afzonderlijk aan de Klant gefactureerd aan de op dat moment algemeen geldende tarieven.

14. Iedere levering van goederen of diensten moet gezien worden als een afzonderlijke transactie. Promoties welke betrekking hebben op die levering hebben dan ook geen invloed op voorgaande of nog te volgen leveringen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

LEVERING

15. De risico’s verbonden aan de apparatuur gaan over op de Klant op het ogenblik van de levering. De Klant verzekert de risico’s op zijn kosten.

16. De door Netcure BV vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en binden Netcure BV niet. Alle tijdschema’s, termijnen en leveringsdata welke door Netcure BV worden voorzien, zijn opgesteld in kader van veronderstellingen die Netcure BV hiervoor in aanmerking neemt. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De uitvoering is afhankelijk van een aantal onzekere factoren en deze tijdschema’s, termijnen en/of leveringsdata vormen bijgevolg een indicatieve benadering.

17. Elke klacht omtrent de levering, de staat, de werking en de conformiteit van goederen en/of diensten moet aan Netcure BV binnen de vijf (5) werkdagen na de levering per aangetekend schrijven betekend worden, op straffe van verval.

GEBRUIKSRECHTEN EN LICENTIES

18. Het door de Klant verschuldigde bedrag voor het gebruiksrecht van de door Netcure BV ontwikkelde toepassingssoftware heeft betrekking op de gebruikslicentie van de toepassing en op het wettelijk onderhoud van deze toepassing. Zijn evenwel niet inbegrepen, de aanpassingen in de op de programmatuur toepasselijke wetgeving, die zo ingrijpend zijn dat de architectuur van de programmatie fundamenteel dient te worden aangepast, of waarbij diverse programmamodules grotendeels dienen herschreven te worden. In dergelijke gevallen zullen afzonderlijke regelingen met de gebruikers worden uitgewerkt. De kosten voor dergelijke aanpassingen kunnen doorgerekend worden aan de Klant.

19. Het volledig opnieuw programmeren van toepassingen ingevolge gewijzigde technologische omstandigheden is evenmin in de onderhoudskosten begrepen.

INSTALLATIES EN INTERVENTIES

20. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de Klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door Netcure BV zal de Klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangeduid of aangesteld persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van de Klant, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door Netcure BV afzonderlijk gefactureerd worden.

BETALING

21. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken of tussentijds tijdens de werken.

22. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en schadebeding en intresten te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen.Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

23. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

24. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van uitvoering of van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuurzonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

25. De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de Klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Netcure BV heeft voldaan. De eigendomsoverdracht zal dan ook pas plaatsvinden na betaling van het geheel der schuldvorderingen ontstaan uit de handelsbetrekking met de koper. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

26. In het kader van de uitvoering van diensten kan Netcure BV drie vormen van software leveren:

  • Software die eigendom is van derden
  • Standaardsoftware die eigendom is van Netcure BV
  • Software op maat die door Netcure BV voor de Klant wordt ontwikkeld.

27. De intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, die door Netcure BV wordt bekend gemaakt aan de Klant in het kader van de uitvoering van de opdracht, blijven eigendom van Netcure BV of de derde-leverancier. De Klant garandeert dat alle documentatie en inlichtingen die door hem aan Netcure BV werden verstrekt met het oog op de uitvoering van de opdracht en het gebruik ervan vrij is van intellectuele rechten van derden, en vrijwaart Netcure BV tegen elk verlies, schade, kosten, uitgaven of andere vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk op de intellectuele rechten van derden.

28. De Klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook met betrekking tot de generieke kennis en knowhow die door Netcure BV wordt ter beschikking gesteld bij de uitvoering van de opdracht, de eigendom is van Netcure BV of van derde-leveranciers en haar eigendom blijft. De Klant krijgt een niet-overdraagbaar en nietexclusief gebruiksrecht op de software, onder de voorwaarden van de softwareontwikkelaar. De Klant heeft niet het recht om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de software en evenmin om de software bij derden te verspreiden of door derden te laten gebruiken zelfs niet indien hij over de broncode beschikt. De Klant zal de software enkel gebruiken voor zijn interne bedrijfsvoering, en zal de software niet in sub-licentie geven, noch distribueren, noch de software op een andere wijze ter beschikking stellen van een derde, een partner of aanverwant bedrijf of controlerende vennootschap.

29. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht de eigendom van Netcure BV. Zelfs indien anders wordt overeengekomen, gaan de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht pas over op het ogenblik van de volledige betaling van alle facturen in verband met deze opdracht.

30. Ingeval software die eigendom is van derden rechtstreeks door de Klant van de derde-leverancier wordt aangekocht dan wel door Netcure BV wordt geleverd, zijn de leveringsvoorwaarden, licenties, garanties, voorwaarden van ondersteuning en andere contractuele voorwaarden toepasselijk die de derde-leverancier oplegt. Netcure BV zal in dit verband geen aanvullende verplichtingen accepteren. De Klant dient zelf tijdig kennis te nemen van deze voorwaarden, die hij accepteert en ondertekent.

31. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn in een licentieprijs geen leveringskosten, noch installatiekosten, noch training, noch bijzondere documentatie, noch andere aan de software gerelateerde diensten inbegrepen. Indien Netcure BV krachtens een Bijzondere Overeenkomst software installeert zal deze bij de beëindiging van de installatie als aanvaard worden beschouwd.

OVERMACHT

32. Netcure BV zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het communicatieapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van Netcure BV, storingen in het serverlokaal, problemen bij externe hostingsdiensten, bedrijfsstoornis, volledig of gedeeltelijk lamleggen of hinderen van haar systemen door hackers of virussen, of tekortkoming vanwege de leveranciers van Netcure BV, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat Netcure BV in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

BEËINDIGING

33. In het geval dat de overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door de Klant, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan Netcure BV gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs onder voorbehoud van een hogere vergoeding wanneer hogere schade wordt aangetoond. Dit niet tegenstaande het recht van Netcure BV om een hogere schadevergoeding te vorderen op basis van de product specifieke overeenkomst.

34. Netcure BV kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder inachtneming van enige opzeggingstermijn of vergoeding verbreken indien:

  • de Klant in staat van faillissement wordt verklaard
  • de Klant onder voorlopig bewind wordt gesteld
  • door derden bewarend of uitvoerend beslag wordt gelegd op alle of gedeelten der goederen van de Klant
  • de Klant zijn verbintenissen niet nakomt
  • de solvabiliteit van de Klant op enige andere wijze in het gedrag komt, waardoor de continuïteit van de dienstverlening niet langer gegarandeerd is
  • de Klant een daad stelt die de reputatie van Netcure BV ernstig kan schaden
  • de bovenvermelde bevrijdende omstandigheden langer duren dan 30 kalenderdagen.

35. Dit niettegenstaande het recht van Netcure BV om een schadevergoeding te vorderen voor de schade die zij heeft geleden.

36. Netcure BV zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen en schadevergoeding te vragen.

AANVAARDING EN GARANTIE

37. Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts in aanmerking genomen worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van acht (8) dagen vanaf de factuurdatum. Alle producten, werken en diensten worden bij hun levering geacht aanvaard te zijn door de Klant.

38. De juistheid van de levering of dienst moet bij ontvangst nagezien worden door de koper, die onmiddellijk bij levering dient na te gaan of, o.m., de kwaliteit en kwantiteit overeenstemt met de door hem gestelde eisen en de aanduiding op de verzendnota of leverbon. De betaling van de geleverde producten en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaard.

39. Het ondertekenen van het leveringsbewijs van Netcure BV, of van de door Netcure BV aangestelde vervoerder of leverancier, betekent een aanvaarding van de goederen in de staat waarin deze zich bevinden. Indien de Klant de goederen aankoopt, en afhaalt, in één van onze vestigingen zal de betaling, of de ondertekening van de factuur of een ander document, de aanvaarding inhouden van de goederen in de staat waarin deze zich bevinden. Indien de Klant een afwijking vaststelt moeten deze zo specifiek mogelijk vermeld worden op het desbetreffende vervoersdocument.

40. Elke waarborg wegens al of niet verborgen gebreken van goederen beperkt zich tot de vervanging of herstelling van de gebrekkige koopwaar, zoals gewaarborgd door de fabrikant. Geen enkele andere schadevergoeding of terugbetaling van kosten of van interesten kan daarnaast gevorderd worden.

41. Verbruiksproducten zoals doch niet limitatief, batterijen, inktpatronen/toners en fusers zijn uitgesloten van enige waarborg.

42. Alle goederen geleverd door Netcure BV zijn gedekt door de garantie gegeven door de fabrikant. Tijdens deze periode kunnen de goederen, in geval van niet werking, worden geruild volgens de voorwaarden van de fabrikant. Deze goederen dienen steeds door de koper in de originele verpakking, en samen met de originele aankoopbewijzen, te worden teruggezonden. Blijken de goederen na controle door de fabrikant niet defect te zijn zal de Klant de door Netcure BV gemaakte kosten moeten vergoeden.

43. Diensten worden geacht aanvaard te zijn indien de opgeleverde diensten niet worden betwist binnen een periode van vijf (5) werkdagen. Deze bepaling is van toepassing, tenzij de dienstspecifieke overeenkomst een ander aanvaardingsmechanisme hanteert.

AANSPRAKELIJKHEID

44. Netcure BV zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van Netcure BV, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de Klant of door derden.

45. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betreffen de diensten van Netcure BV middelenverbintenissen. De Klant staat zelf in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte documentatie en inlichtingen. Netcure BV kan bij de uitvoering van de diensten slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen zware fout.

46. In geen geval zal Netcure BV aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of – software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de Klant.

47. De aansprakelijkheid van Netcure BV met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Netcure BV beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van Netcure BV. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten, voor recurrente diensten betreft het de betalingen gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan het betrokken schadegeval.

48. De Klant verklaart door Netcure BV volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen Netcure BV terzake.

49. Netcure BV is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen.

50. Bij installaties of prestaties door Netcure BV i.v.m. connectiviteit naar buiten toe, kan Netcure BV in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van connecties, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de Klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.

51. Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op Netcure BV verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

GEHEIMHOUDING

52. In het kader van de dienstverlening zullen de partijen in contact komen met vertrouwelijke informatie van elkaar. Partijen zijn dan ook verplicht om strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen door middel van de uitvoering van de overeenkomst, dit zowel gedurende de uitvoering van de overeenkomst als na de beëindiging van de overeenkomst.

53. Partijen garanderen en maken zich sterk voor het naleven van deze geheimhoudingsverplichting door iedereen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

54. Deze vertrouwelijke informatie mag niet publiek worden gemaakt of worden doorgegeven aan derde partijen.

55. Deze bepaling is niet van toepassing op informatie:

  • die onderdeel is of zal uitmaken van het publieke domein of de literatuur, anders dan wegens verzuim van de andere partij;
  • die ontvangen is van een bonafide onafhankelijke derde op wie ten aanzien van dergelijke informatie geen verplicht tot geheimhouding rust.

ELEKTRONISCHE FACTURATIE

56. De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de Klant gekozen afleverplatform. Indien de Klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan Netcure BV.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

57. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

58. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

59. De verwerkingsverantwoordelijke is NETCURE BV , met maatschappelijke zetel Da Vincilaan 1 in 1930 Zaventem en gekend onder het ondernemingsnummer 0459.551.653 . De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan onze firma bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan onze firma heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van onze firma en ons personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

60. De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

DEELBAARHEID

61. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst waarop ze van toepassing zijn onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dan heeft dit niet de nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of overeenkomst tot gevolg.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

62. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Netcure BV en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

63. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euroarbitration.org ), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.